BIDDAG!

65.1‘Gemeente , aldus ds. Zondag, deze biddagmorgen mogen we met elkaar stilstaan bij: in het bijzonder de onderhoudende kracht van de Schepper voor ons dagelijks voedsel. Dat mag in zo’n ochtenddienst en dat is een goede gewoonte, centraal staan. De HEERE zorgt voor mensen, voor ons voedsel en alles wat daar mee samenhangt.’

De tekst was deze morgen: Mattheüs 14: 19-21

65.219 En Hij beval de scharen neder te zitten op het gras, en nam de vijf broden en de twee vissen, en opwaarts ziende naar den hemel, zegende dezelve; en als Hij ze gebroken had, gaf Hij de broden den discipelen, en de discipelen gaven ze den scharen. 20 En zij aten allen en werden verzadigd; en zij namen op het overschot der brokken, twaalf volle korven. 21 Die nu gegeten hadden, waren omtrent vijfduizend mannen, zonder de vrouwen en kinderen.

 

En het thema: De Zaligmaker bereidt brood en vis 1) Hij ontfermt 2) Hij zegent 3) Hij breekt 4) Hij verzadigt

Om zes uur in Ghana luisterden we in de avonddienst naar de aansluitende preek op de ochtenddienst.

De tekst voor deze dienst was: Johannes 6: 32-33

65.332 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit den hemel, maar Mijn Vader geeft u het ware Brood uit den hemel. 33 Want het Brood Gods is Hij Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft.

En het thema: Brood uit de hemel: 1. Manna in de Sinaï 2. Levend Brood op aarde

 

 

 

We hebben er deze woensdag een rustige dag van gemaakt in gedachten waren we in Woerden waar de gemeente goederen inzamelde voor de nooddruftige medebewoners. Wij filosofeerden gezamenlijk over elk van de kinderen met een handicap die momenteel worden opgevangen en bespraken op welke wijze hun persoonlijke situatie zou kunnen worden verbeterd. We besloten ons eerst te concentreren op Blessing en bespraken haar situatie met Juliet. Juliet kent de grootmoeder van Blessing en is op de hoogte van de omstandigheden van grootmoeder, oudere zus en Blessing. De grootmoeder brengt Blessing al vroeg naar de opvang. Afgesproken werd dat ik morgen wat vroeger zou opstaan en de grootmoeder zou opvangen waarna Juliet en Ria een gesprek met haar zullen hebben.

65.4

In Ghana beginnen de bomen ondanks de droogte te bloeien en uit te lopen en er komen steeds meer vogels rondom ons huis.